ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ/ΒΙΑΣ/ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ , ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ , ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ.

Ι.H Εταιρεία «ΣΙΒΙΤΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΕ» στο εξής «Εταιρεία»  υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων  του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την απαγόρευση, αλλά και την πρόληψη και αντιμετώπιση, κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, ως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021, για τα πρόσωπα που υπάγονται στην προστασία του νόμου αυτού.

ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση :

να υιοθετεί πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του ν. 4808/2021, στην οποία να δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς να προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και της Εταιρείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς και

να υιοθετεί πολιτική στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

(α) Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Περιστατικών Διακρίσεων Βίας και Παρενόχλησης στο χώρο Εργασίας

 1. Οι αρχές και οι δεσμεύσεις: Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εργασία

Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρχή των ίσων ευκαιριών διέπει όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει το σεβασμό, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και που αποδέχεται και ενσωματώνει τη διαφορετικότητα.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ευθύνη της για την παροχή ίσων ευκαιριών μέσω της θεσμοθετημένης Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής και της παρούσας Πολιτικής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης στο χώρο Εργασίας.

Αναδεικνύει τις αρχές και τις αξίες και περιγράφει τις επιθυμητές συμπεριφορές ώστε οι εργαζόμενοι να επιδεικνύουν σεβασμό, ήθος και αντικειμενικότητα προς τους συναδέλφους τους και να ενθαρρύνουν με τη στάση τους ανάλογες συμπεριφορές.

 1. Δήλωση Μηδενικής Ανοχής σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι απαγορεύεται κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και εξάλειψή της. Εν όψει των ανωτέρω δεσμεύεται να παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 1. Σκοπός και Πεδίο εφαρμογής

Η Εταιρεία τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σκοπός της πολιτικής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται , προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε ένα κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η Εταιρεία δεν πρόκειται να ανεχτεί καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο ανεξάρτητα της θέσης ή της ιδιότητάς του.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην Εταιρεία ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παροχών υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντών και εργαζόμενων των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει καθώς και άτομα που αιτούνται εργασία και των ατόμων που αναζητούν εργασία αλλά και άτομα που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με την Εταιρεία. Το πεδίο προστασίας της  παρούσας πολιτικής επεκτείνεται  επίσης στους επίδοξους επισκέπτες και  πελάτες των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

 1. Ορισμοί:

4.1 Βία και Παρενόχληση

Σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, βία στην εργασία θεωρείται οποιοδήποτε περιστατικό όπου ένα άτομο δέχεται προσβολές, απειλές ή επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, την υγεία, την ευεξία ή την εργασιακή του απόδοση. Καλύπτει προσβολές, απειλές, σωματικές ή ψυχολογικές επιθέσεις, οι οποίες ασκούνται από άτομα εντός και εκτός του Οργανισμού εναντίον ενός ατόμου στο χώρο εργασίας. Ενδέχεται ακόμα να υπάρχει φυλετική ή σεξουαλική διάσταση στη βία.

Ως παρενόχληση στο χώρο εργασίας ορίζεται η μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη , αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο/η, ή μια ομάδα εργαζομένων, με κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά του.  Αδικαιολόγητη συμπεριφορά ορίζεται εκείνη κατά την οποία ένας εργαζόμενος/η, θεωρεί ως δυσμενή μεταχείριση, ταπείνωση, υπονόμευση, αναλογιζόμενος το σύνολο των συνθηκών που επικρατούν στο εργασιακό του περιβάλλον. Μεταξύ των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνεται ο κίνδυνος για την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζόμενων.

Παρενόχληση μπορεί να συνιστά η επιθετική συμπεριφορά, τόσο λεκτική όσο και σωματική, καθώς και λιγότερο εμφανείς ενέργειες όπως η υποτίμηση του εργασιακού αντικειμένου ενός εργαζόμενου  ή η κοινωνική του απομόνωση στο χώρο εργασίας. Η παρενόχληση ενέχει συχνά το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας, από την οποία τα θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να προστατευθούν. Η έννοια της παρενόχλησης μπορεί να περιλαμβάνει σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή και οικονομική βλάβη για το θύμα.

Στην παρενόχληση λόγω φύλου νοούνται οι εκφάνσεις συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος (Ν.3896/ΦΕΚ 207/8.12.2010) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4443/2016. Οι μορφές αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση  καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά του φύλου.

Ειδικότερα ως σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις και κάθε ανεπιθύμητη σωματική, λεκτική ή ψυχολογική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης.

Ενδεικτικά συμπεριφορές που αφορούν σε βία και παρενόχληση κάθε είδους στον εργασιακό χώρο περιλαμβάνουν:

 • λεκτική βία όπως υβριστικά, προσβλητικά σχόλια, αδιάκριτα αστεία
 • απειλές κάθε είδους
 • Υποτιμητική , προσβλητική ή ταπεινωτική συμπεριφορά
 • επίμονες, προσβλητικές ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την προσωπική ζωή του εργαζομένου
 • ο διαδικτυακός εκφοβισμός
 • προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα
 • σωματική βία και παρενόχληση με χειρονομίες (αγγίγματα, τσιμπήματα, σπρωξίματα)
 • αντεκδίκηση ή εκφοβισμό για αναφορά ή απειλή αναφοράς
 • σεξουαλική παρενόχληση
 • οπτικές μορφές παρενόχλησης όπως φωτογραφίες με υποτιμητική βάση προς τον παραλήπτη
 • προσφορά παροχών (π.χ. εργασιακή εξέλιξη) ως αντάλλαγμα για σεξουαλική πράξη
 • διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή προς κάποιον λόγω διακρίσεων (ενδεικτικά λόγω ηλικίας, φύλου, οποιασδήποτε αναπηρίας, σεξουαλικής προτίμησης κ.α.)
 • σεξουαλικά υπονοούμενα κ.α.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά των απαγορευμένων πράξεων που εμπίπτουν στους ορισμούς της βίας και της παρενόχλησης.

Στο πλαίσιο αυτό και για αποφυγή παρανοήσεων ή/και παρερμηνειών κατά την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής, διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν συμπεριφορές  βίας και παρενόχλησης εκείνες που βρίσκονται εντός των ορίων του διευθυντικού δικαιώματος και αφορούν στην εποπτεία του εργαζόμενου, την αξιολόγηση της εργασιακής του απόδοσης και την εν γένει εργασιακή του παρουσία.

 1. Διακρίσεις

Ως διακρίσεις νοούνται οι διακρίσεις λόγω φύλου φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, εμφάνισης γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων, αναπηρίας ή κατάστασης υγείας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

 1. Ορισμός Χώρου Εργασίας

Ως χώρος εργασίας ορίζεται κάθε τόπος όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, κάνει διάλειμμα σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, στα επαγγελματικά ταξίδια, στους εκπαιδευτικούς χώρους, στις κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, στις επικοινωνίες που αφορούν την εργασία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

 1. Μέτρα Πρόληψης για την εξάλειψη περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική ευεξία των ατόμων – θυμάτων αλλά και των λοιπών εργαζόμενων, οι οποίοι υφίστανται το βαρύ ψυχοκοινωνικό κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό προβαίνει στην θέσπιση όλων των κατάλληλων οργανωτικών μέτρων για την αποτροπή εκδήλωσης περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

Α) Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Προσωπικού

Η Εταιρεία  εκπαιδεύει τα στελέχη της, ώστε να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση, την παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και την ενδοοικογενειακή βία και να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους συνεργάτες τους, ενώ παράλληλα δεσμεύεται να διατηρεί ένα ενθαρρυντικό κλίμα που διέπεται από σεβασμό και αλληλοβοήθεια.

Η Εταιρεία  τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα πραγματοποιεί εκπαιδευτικές ενότητες και σεμινάρια εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα για το σύνολο του προσωπικού κάθε ιεραρχικής βαθμίδας  αλλά και για τα στελέχη της ώστε να αναγνωρίζουν περιστατικά που εμπίπτουν στη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Β) Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών

Πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει ο εργοδότης, οι εκπρόσωποί του και οι εργαζόμενοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι, για το μέτρο και τον βαθμό της δικής τους ευθύνης σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες υποβολής επώνυμης και ανώνυμης αναφοράς και αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών.

Γ) Εκτίμηση Κινδύνων

Η εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων , στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι βίας και παρενόχλησης , αποτελεί μια από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σύμφωνα με το νόμο η Εταιρεία για την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της καθώς και τρίτων που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του.

 Δ) Διαχείριση Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας

Στον ορισμό της ενδοοικογενειακής βίας εντάσσονται όλες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής και οικονομικής βίας που λαμβάνουν χώρα μέσα στην οικογένεια και ανεξαρτήτως αν ο δράστης μοιράζεται ή μοιραζόταν στο παρελθόν την ίδια κατοικία με το θύμα.

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της η Εταιρεία εφόσον έρθει στη γνώση της περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και να προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας με σκοπό την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Ενδεικτικά μέτρα υποστήριξης για εργαζόμενους που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία είναι:

 • Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (π.χ. ειδική άδεια εκτός εργασίας)
 • Μέτρα ασφαλείας στο χώρο εργασίας (π.χ. εργασία σε μη απομονωμένο χώρο)

Ε) Ορισμός Προσώπων Αναφοράς

Ως πρόσωπα αναφοράς επιφορτισμένα με την ευθύνη τήρησης όλου του φάσματος της παρούσας Πολιτικής ορίζονται οι: 1. Κουμπούνη Δήμητρα, 2. Δασκαλάκης Αντώνιος, 3. Συντυχάκης Μάριος , οι οποίοι θα αποτελέσουν σύνδεσμο καθοδήγησης των εργαζομένων με την μορφή ενημέρωσης αλλά και με την υποδοχή και υποβολή σε αυτόν όλων των αναφορών  και καταγγελιών

 (β) Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

 1. Σύστημα Υποδοχής και Διαχείρισης επώνυμων και ανώνυμων αναφορών της Εταιρείας

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος, ή πελάτης των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων  πιστεύει ότι έχει υποστεί περιστατικό βίας ή / και κάθε μορφής παρενόχληση ή έχει διαπιστώσει μια τέτοια συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων και ανώνυμων αναφορών στα ως άνω ορισθέντα πρόσωπα αναφοράς είτε προφορικά είτε μέσω e-mail στην ειδική διεύθυνση “ethicshotline@civitelhotels.com“, η οποία επιτελεί αποκλειστικά τον σκοπό αυτό.

 1. Διαδικασία έρευνας και εξέτασης των καταγγελιών

Κατόπιν της  υποβολής αναφοράς/καταγγελίας στα αρμόδια πρόσωπα αναφοράς θα συγκροτείται η ειδική Επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό την διερεύνηση του περιστατικού.

Απαράβατος κανόνας της Επιτροπής είναι η λειτουργία της με γνώμονα την προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές / καταγγελίες και η διασφάλιση της μη διακύβευσης της παρούσας θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η επιτροπή διερευνά με κάθε κατάλληλο και πρόσφορο μέσο κάθε ζήτημα που θίγεται, ακόμα και δια εξέτασης εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Σημειώνεται ότι κατά τη διερεύνηση των καταγγελιών/αναφορών ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή η πλήρης ανωνυμία, για παράδειγμα, είτε κατά τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τον καταγγέλλοντα ή τον υποβάλλοντα την αναφορά κι τον θιγόμενο, τους μάρτυρες και τον καταγγελλόμενο, όπου και λεπτομέρειες σχετικά με τα καταγγελλόμενα ενδέχεται να τεθούν υπόψιν αυτών.

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να διατηρούν σημειώσεις για όλα τα  περιστατικά για τις ενέργειες που έχουν γίνει για να καταστεί πιο ευχερής η διαπίστωση και η απόδειξη του συμβάντος.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, η επιτροπή θα ενημερώνει κατά περίπτωση τον καταγγέλοντα ή τον δέκτη της βίας και παρενόχλησης, στην περίπτωση που η καταγγελία υπεβλήθη από μάρτυρα, και τον καταγγελόμενο για τα πορίσματά της.

 1. Απαγόρευση Αντιποίνων εις βάρος του καταγγέλλοντος

Η Εταιρεία δε θα προβεί ποτέ σε αντίποινα ούτε θα επιτρέψει να υπάρξουν αντίποινα κατά του καταγγέλλοντος περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Ειδικότερα, απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση του καταγγέλλοντος, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο  κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν.3896/2010. Καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση είναι άκυρη.

Ωστόσο, η ανωτέρω απαγόρευση δεν αποσκοπεί στην προστασία των προσώπων που υποβάλλουν εκ προθέσεως ψευδείς ή και κακόβουλες καταγγελίες, καθώς  στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία θα δύναται, κατόπιν εξακρίβωσης από την Επιτροπή κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία κατά τη δίκαιη κρίση στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού της δικαιώματος, να προβεί σε επιβολή κυρώσεων κατά των ανωτέρω προσώπων, μη αποκλειόμενης ακόμα και της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας.

 1. Προσωρινά Μέτρα υπέρ του Καταγγέλλοντος

Η Επιτροπή λαμβάνει, εφόσον απαιτείται κατόπιν συμφωνίας με το καταγγέλλον  πρόσωπο μέτρα, για να το προστατεύσει μέχρι την πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας/αναφοράς.

Ενδεικτικά μέτρα περιλαμβάνουν τη χορήγηση στον καταγγέλλοντα ειδικής αδείας μετ’ αποδοχών ή απασχόληση με τηλεργασία ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων του ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα εργασίας.

 1. Συνέπειες επί διαπίστωσης παραβάσεων

Στην περίπτωση επιβεβαίωσης των καταγγελλόμενων για παραβίαση των αρχών της Πολιτικής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση Περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης στο χώρο Εργασίας λαμβάνονται από την Επιτροπή τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

Σε βάρος του καταγγελλόμενου είναι δυνατόν να επιβάλλονται οι κάτωθι αναφερόμενες πειθαρχικές κυρώσεις :

 • Προφορική επίπληξη από τον Προϊστάμενο του εργαζόμενου
 • Γραπτή επίπληξη από τον Προϊστάμενο του εργαζομένου
 • Πρόστιμο μέχρι το 25% των ημερήσιων αποδοχών
 • Προσωρινή παύση από την εργασία χωρίς αποδοχές

Σε κάθε περίπτωση ο καταγγελλόμενος ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής ευθύνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 1. Πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται παράλληλα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα κάθε εργαζόμενου σε επίπεδο αστικής και ποινικής νομοθεσίας, αλλά και τα δικαιώματα υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρχών της αρμόδιας Ελεγκτικής αρχής.

Συγκεκριμένα κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα :

 • Να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών στο 1555 και στη Τηλεφωνική Γραμμή Καταγγελιών ΣΕΠΕ 15512
 • Να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη , email: press@synigoros.gr 213 1306 600

Η Εταιρεία επίσης δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

ΙΙΙ. Λοιποί όροι

Η παρούσα πολιτική θα επανεξετάζεται όποτε κρίνεται απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση ανά διετία.

Η παρούσα θα κατατεθεί  ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Εταιρεία,