ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης των υπηρεσιών του Ομίλου Ξενοδοχείων Civitel. O όμιλος Ξενοδοχείων Civitel είναι αφοσιωμένος στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που του παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες/πελάτες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς τις αιτούμενες υπηρεσίες.

Η παρούσα πολιτική προστασίας επεξηγεί πώς θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες αυτές. Η χρήση των on – line υπηρεσιών μας ή η παροχή εκ μέρους σας πληροφοριών συνεπάγεται γνώση και αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούμε όπως μη μας γνωστοποιήσετε ουδεμία πληροφορία εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω.

Παρακαλούμε όπως αναγνώσετε την παρούσα προσεκτικά.

Ορισμοί

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,

 «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

«εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Δεν πουλάμε, νοικιάζουμε ή παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

Νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής του Ομίλου Ξενοδοχείων Civitel, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτικότητα των χρηστών:

Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

Κανονισμός 2018 (2016) για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Ειδικότερα, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της εντολής σας, δηλαδή η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν την έναρξη συλλογής των δεδομένων.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όταν συντρέχουν διαζευκτικώς (ή και σωρευτικώς) τα κάτωθι:

α) Εκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.

β) Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου.

γ) Η συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο +30 210 680 1900 ή με γραπτή αίτηση απευθυνόμενη στον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@civitelhotels.com.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel συνοψίζοντας συλλέγει προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωσή του, ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων του, ή όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ή για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή για την εκτέλεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.

Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώθηκε και αναρτήθηκε στις 01/06/2021.

Διέπει τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, των διαδικτυακών τόπων και οιασδήποτε εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που σχετίζεται με αυτήν.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και ο τρόπος συλλογής τους επεξηγούνται ως κάτωθι :

α) Οικειοθελής Παροχή Πληροφοριών

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, εφόσον οικειοθελώς μας τις παράσχετε σχετικά με τα κάτωθι:

 • Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας (www.civitelhotels.com, www.civitel.gr, www.civitelattik.gr, www.akali-hotel.gr www.cretabeach.com ).
 • Συμπλήρωση κάρτας εγγραφής
 • Επικοινωνία είτε μέσω τηλεφώνου είτε εκ του σύνεγγυς
 • Αποστολή επιστολής, ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ή μηνύματος διά μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εγγραφή ώστε να απολαμβάνετε υπηρεσίες μας (π.χ. newsettler, blog είτε ακολουθώντας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αίτηση ώστε να σας παράσχουμε προωθητικές πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και δωροκάρτας)
 • Συμμετοχή σε έρευνα, διαγωνισμό ή κλήρωση λαχνών
 • Δήλωση Συγκατάθεσής σας προς εμάς.

β) Αυτοματοποιημένη Παροχή Πληροφοριών

Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω της χρήσης ‘’cookies’’ και άλλων αυτοματοποιημένων μέσων. Τα ‘’cookies’’ είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησή σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τέτοιου είδους πληροφορίες ενδέχεται να γνωστοποιήσουν τις κάτωθι πληροφορίες:

 • Ημερομηνία και ώρα
 • Διεύθυνση Προέλευσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ address)
 • Όνομα Ιστότοπου (Domain name)
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται (εφόσον παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης)
 • Διεύθυνση URL της εν λόγω σελίδας (εφόσον παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης)
 • Το αντικείμενο που ζητήθηκε
 • Η συμπλήρωση της κατάστασης του αιτήματος
 • Γεωγραφική τοποθεσία
 • Γλωσσικές προτιμήσεις

Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον Ομίλο Ξενοδοχείων Civitel, πρέπει να κρατήσουμε βάσει νόμου προσωπικά δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τη προσωπική πληροφορία σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε από τον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel όπως για να διεκπεραιώσουμε: (α) κρατήσεις, (β) αγορές πακέτου διακοπών ή άλλων συναλλαγών. Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα για να παρέχουμε σε εσάς τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τον προγραμματισμό συνεδριάσεων ή άλλων εκδηλώσεων για την παροχή των συγκεκριμένων πληροφοριών απολογισμού αυτών για διοικητικούς λόγους. Επιπλέον, δύναται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες: (α) για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας, έτσι ώστε να παρέχει σε σας το αναμενόμενο επίπεδο φιλοξενίας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία, να σας περιλάβουμε σε προωθητικές κινήσεις για νέα πακέτα προσφορών (specials) και για να πραγματοποιήσουμε έρευνες αγοράς, αλλά και συμμετοχή σε διαγωνισμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή του απλού ταχυδρομείου. Εάν υποβάλλετε αίτηση για την απασχόληση στον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel, χρησιμοποιούμε τη προσωπική πληροφορία που παρέχετε για να επεξεργαστούμε το αίτημα εργασίας σας

Οι παραπάνω ιστότοποί μας συλλέγουν και χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

 • Παρακολούθηση επισκεψιμότητας- για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με προγράμματα και εφαρμογές παρακολούθησης αλληλεπίδρασης του χρήστη, καθώς επίσης και χρήση των cookies, βλ. Όροι Χρήσης cookies.
 • Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να λάβουμε τη συγκατάθεση των γονέων ή των ασκούντων την επιμέλεια του προσώπου σας, πριν επικοινωνήσετε με το ιστολόγιό μας.

 • Συλλέγουμε δεδομένα από τις επίσημες σελίδες του Ομίλου Ξενοδοχείων Civitel στα social media.
 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες εντός του Ομίλου Ξενοδοχείων Civitel, είτε κατά την εισαγωγή σας στον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel είτε κατά τη διαδικασία της κράτησης. Σε αυτές τις διαδικασίες μπορεί να συλλέξουμε τα εξής: όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης. Συλλέγουμε στοιχεία πληρωμής (αριθμό πιστωτικής κάρτας) και εάν είστε μέλος εταιρίας τα στοιχεία της εταιρίας για να μπορέσουμε να εκδώσουμε παραστατικά. Επίσης συλλέγουμε τις ημερομηνίες διαμονής στο ξενοδοχείο μας.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτά εκτός αν μας τα δώσετε εθελοντικά για να μας βοηθήσουν να κάνουμε την διαμονή σας καλύτερη. Παράδειγμα ιατρικά δεδομένα όπως αλλεργίες ή αναπηρίες για να προσωποποιήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε τη διατροφή και τα βοηθήματα που χρειάζεστε.

Γνωστοποίηση και διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel δεν διαβιβάζει, δεν κοινοποιεί, δεν γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο. Μάλιστα στη “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ” μπορούν να διαβιβαστούν τα απλά προσωπικά σας δεδομένα εφόσον το επιλέξετε (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση επικοινωνίας, email, τηλέφωνο) σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες για σκοπούς ενημερωτικούς, προωθητικούς, διαφημιστικούς.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου  απαιτείται ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, τις δικαστικές αποφάσεις ή τους κανόνες ή εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών. Γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.

Ασφάλεια Δεδομένων, Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, Αποθήκευση, Χρόνος Τήρησης και Ακεραιότητα των Δεδομένων.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel εφαρμόζει εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/πελάτες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/πελατών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε μια ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε επισκέπτη/πελάτη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel.

Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να κρατήσουμε ορισμένα στοιχεία σας όπως το όνομα, διεύθυνση, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου και τρόπους πληρωμής, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε.

 • Για να σας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες εντός του Ομίλου Ξενοδοχείων Civitel, κάνοντας τη διαμονή σας μοναδική.
 • Για να γνωστοποιούμε σε εσάς εφόσον ρητώς μας δηλώσετε ότι το επιθυμείτε τις υπηρεσίες μας και τυχόν προσφορές μας μέσω του Ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter).

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να λάβουμε τη συγκατάθεση των γονέων σας ή των ασκούντων την επιμέλεια του προσώπου σας πριν συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έχετε την δυνατότητα να διαγραφείτε όποτε θέλετε από την υπηρεσία newsletter.

 • Για λόγους ανάλυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Εάν επισκέπτεστε τον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel σαν μέρος ενός συνεδρίου ή ενός γκρουπ μπορεί να μοιραστούμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα με τους οργανωτές του συνεδρίου ή τα πρακτορεία με σκοπό την επαλήθευση των κρατήσεων.

Συνεργαζόμαστε με ορισμένες εταιρίες και θα δώσουμε μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται για να σας παρέχουν υπηρεσίες που θα χρειαστείτε. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε μια εταιρία για να μισθώσουμε ταξί για τη μεταφορά σας από και προς το σημείο που μας ζητάτε. Οι διευθύνσεις IP (= ο αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους) από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Οι τηλεφωνικές κλήσεις δύναται να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα τιμολόγησης: Εάν επιλέξετε την χρήση του συνδέσμου «Book online», για τις πληροφορίες τιμολόγησης θα ενημερωθεί ο προμηθευτής της πιστωτικής κάρτας και εάν χρησιμοποιήσετε μια εταιρική πιστωτική κάρτα, ενδεχομένως, ο εργοδότης σας.

Ομαδικά γεγονότα ή εκδηλώσεις: Εάν επισκέπτεστε τον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel ως μέλος μιας εκδήλωσης ή ενός συνεδρίου, για τις πληροφορίες που συλλέγονται για τον προγραμματισμό συνεδρίασης και εκδηλώσεων δύναται να ενημερωθούν οι διοργανωτές των εν λόγω συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, και, όπου απαιτείται, των φιλοξενούμενων που οργανώνουν ή συμμετέχουν στη συνεδρίαση ή την εκδήλωση.

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες: Από καιρό σε καιρό παρέχουμε την δυνατότητα προσφορών σε συνεργασία με επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλες επιχειρήσεις στις οποίες παρέχουμε υπηρεσίες όπου δύναται να μοιρασθούν από κοινού προσωπικά δεδομένα. Παραδείγματος χάριν, να διεξάγουμε από κοινού προωθητικές κινήσεις και προσφορές, μέσα από διαγωνισμούς στην περιοχή μας μαζί με άλλες επιχειρήσεις. Εάν λάβετε μέρος στις εν λόγω προωθητικές κινήσεις ή διαγωνισμούς, δύναται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με το συνεγγυητή μας ή το χορηγό τρίτων.

Φορείς παροχής υπηρεσιών: Στηριζόμαστε στους φορείς παροχής υπηρεσιών για να παρέχουμε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως η τιμολόγηση πιστωτικών καρτών, οι υπηρεσίες κρατήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και direct mail, που επεξεργάζονται τις συναλλαγές πιστωτικών καρτών, την ασφάλεια των δεδομένων και τις υπηρεσίες παροχής διεξαγωγής διαγωνισμών και εκδηλώσεων, αλλά και έρευνες πελατών και ανταγωνισμού για τους οποίους είναι απαραίτητο να παρασχεθεί η προσωπική πληροφορία. Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel θα αποκαλύψει τη προσωπική πληροφορία στους φορείς παροχής υπηρεσιών ανάλογα με την περίπτωση.

Επιχειρησιακές συναλλαγές: Δεδομένου ότι αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας, όπως π.χ. στις περιπτώσεις όπου πωλήσουμε, αγοράσουμε, αναδομήσουμε ή αναδιοργανώσουμε τις επιχειρήσεις ή τα περιουσιακά στοιχεία μας. Σε περίπτωση συγχώνευσης, σταθεροποίησης, πώλησης, εκκαθάρισης ή μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων μας, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel μπορεί, στη μόνη και απόλυτη διακριτικότητά του, να μεταφέρει, να πωλήσει ή να ορίσει το εύρος των πληροφοριών τις οποίες έχει συλλέξει και οποίες περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, τις μη-προσωπικές πληροφορίες και προσωπικές πληροφορίες, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή σε τρίτους.

Επιπλέον ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel μπορεί να αποκαλύψει τη προσωπική πληροφορία, με ή χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση σε σας, προκειμένου: (i) να συμμορφωθεί με τους εφαρμοσμένους νόμους (ii) να ανταποκριθεί στις κυβερνητικές έρευνες ή τα αιτήματα των δημόσιων αρχών (iii) να συμμορφωθεί με την έγκυρη νομική διαδικασία (iv) να προστατεύσει τα δικαιώματα, τη μυστικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία του Ομίλου Ξενοδοχείων Civitel, τους επισκέπτες, τους φιλοξενούμενους, τους υπαλλήλους ή το κοινό (v) να μας επιτρέψει να εξαντλήσουμε τις νόμιμες δυνατότητες έτσι ώστε να περιορίσουμε τυχόν ζημίες και (vi) να επιβάλουμε τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, έτσι ώστε (vii) να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μια έκτακτη ανάγκη.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες με τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό μητρώο ή την ιδιότητα μέλους συνδικάτων. Δεν συλλέγουμε γενικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν προσφέρεται εθελοντικά από σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία υγείας που παρέχονται από σας αποκλειστικά για να σας εξυπηρετήσουν καλύτερα και να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τα άτομα κάτω των 18 ετών. Ως γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, παρακαλούμε να μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να παρέχουν τη προσωπικές πληροφορίες χωρίς την άδειά σας.

Μη προσωπικές πληροφορίες.

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με δικτυακό μας τόπο, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel και οι τρίτοι με τους οποίους ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel έχει συμβληθεί να παρέχονται υπηρεσίες σε αυτόν, μπορεί να συλλέξει μη προσωπικές πληροφορίες (παραδείγματος χάριν, ένας κατάλογος των σελίδων περιοχών προς επίσκεψη).

Όπως συμβαίνει και σε άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δύναται να χρησιμοποιήσει «cookies» ή άλλες τεχνολογίες για να μας βοηθήσει να παραδώσουμε το περιεχόμενο σχετικό προς τα ενδιαφέροντα σας, έτσι ώστε να επεξεργαστεί τις επιφυλάξεις ή τα αιτήματά σας, ή/και για να αναλύσει τα σχέδια της επίσκεψής σας. Τα cookies, μόνα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαλύψουν τη ατομική σας ταυτότητα. Αυτές οι πληροφορίες προσδιορίζουν τη μηχανή αναζήτησης, στους κεντρικούς υπολογιστές μας όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο. Εάν θέλετε να αναιρέσετε τα cookies οποιαδήποτε στιγμή από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να τα διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) του υπολογιστή σας (συμβουλευθείτε τις επιλογές «βοήθειας» του προγράμματος πλοήγησης (browser) σας για να μάθετε πώς να διαγράψετε τα cookies).

Επειδή οι μη προσωπικές πληροφορίες δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορούμε να συνδυάσουμε τις μη προσωπικές πληροφορίες με τη προσωπική πληροφορία (όπως η ενσωμάτωση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα cookies). Εάν συνδυάσουμε οποιεσδήποτε μη προσωπικές πληροφορίες με τα προσωπικά δεδομένα, οι συνδυασμένες πληροφορίες θα αντιμετωπιστούν από μας ως προσωπική πληροφορία σύμφωνα με παρούσα πολιτική περί όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και της πολιτικής διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων.

Συνδέσεις με τους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Ο δικτυακός μας τόπος δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) με δικτυακούς τόπους τρίτων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι για τη συλλογή, τη χρήση, τη συντήρηση, τη διανομή, ή την κοινοποίηση των στοιχείων και των πληροφοριών από τρίτους. Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε δικτυακούς τόπους τρίτων, θα ισχύει η πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και οι όροι των υπηρεσιών αυτών. Σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε πρώτα όσον αφορά την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων των δικτυακών τόπων που επισκέπτεστε πριν παραχωρήσετε στην εκχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σ’ αυτούς.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel έχει λάβει και θα επικαιροποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό: (i) να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει από οποιαδήποτε αναρμόδια πρόσβαση, την κοινοποίηση, την αλλαγή ή την καταστροφή, και (ii) να διατηρεί και να ενημερώνει τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον νόμο. Επιδιώκουμε επίσης και απαιτούμε από τους φορείς παροχής των υπηρεσιών μας να ασκήσουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Όσον αφορά τις online συναλλαγές, χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνολογία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διαβιβάζετε σε μας μέσω του δικτυακού μας τόπου. Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα διαβίβασης των στοιχείων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι εξ ολοκλήρου ασφαλές.

Για την προστασία διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, σας ενημερώνουμε να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία τυχόν μας αποστέλλετε. Παρακαλούμε μην μας στείλετε τους αριθμούς πιστωτικής κάρτας ή οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπική πληροφορία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για την απαραίτητη περίοδο που χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται ανωτέρω, εκτός αν μια πιο μακροχρόνια περίοδος διατήρησης απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Επιλογές – κατάλογοι μάρκετινγκ.

Εάν μας έχετε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση ταχυδρομείου, αριθμός fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου), μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας ή να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά.

Εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε το υλικό μάρκετινγκ από μας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@civitelhotels.com, γράφοντας την επιθυμία σας για διαγραφή από την λίστα .

Παρακαλώ σημειώστε, εντούτοις, ότι εάν «αποχωρήσετε» όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν θα είμαστε σε θέση να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τις βάσεις δεδομένων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις οποίες έχουμε ήδη μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλ., στις οποίες έχουμε ήδη παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ημερομηνία του αιτήματος αποχώρησής σας).

Πολιτική τροποποίησης.

Περιοδικά είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους. Όταν κάνουμε τις αλλαγές αυτές, οι νέοι Όροι Χρήσης θα τοποθετηθούν στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε πότε αυτοί οι Όροι Χρήσης ενημερώθηκαν με την εξέταση της ημερομηνίας στην κορυφή της σελίδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Χρήσης θα ισχύουν από την δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα μας και μετά. Η χρήση του δικτυακού τόπου μετά από τέτοιες αλλαγές γίνεται με την αποδοχή σας για τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης.

Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων – επισκέπτη/πελάτη

Το υποκείμενο των δεδομένων (επισκέπτης/πελάτης) έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από τον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο +30 210 680 1900  ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@civitelhotels.com. Αυτό αποκαλείται ως «Αίτημα Πρόσβασης του Υποκειμένου». Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται δωρεάν. Πριν σας ικανοποιήσουμε το αίτημά σας και προκειμένου να έχουμε ασφάλεια στις συναλλαγές μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητά σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας ταυτοποιήσουμε. Εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να τροποποιείτε, να διορθώνετε, να συμπληρώνετε τα προσωπικά δεδομένα σας που υφίστανται επεξεργασία από τον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel και για το λόγο αυτό θα μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο +30 210 680 1900 ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@civitelhotels.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (δικαίωμα αντίρρησης) εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, να ζητήσετε να διαγραφούν από το αρχείο μας (δικαίωμα διαγραφής) είτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας). Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας θα μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο +30 210 680 1900  ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουinfo@civitelhotels.com . Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Civitel θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα επικοινωνώντας +30 210 680 1900  ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@civitelhotels.com.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή όσον αφορά τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον Όμιλο Ξενοδοχείων Civitel, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@civitelhotels.com ή τηλεφωνικώς στο +30 210 680 1900. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 30 210 680 1900 ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@civitelhotels.com.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι προσβάσιμος μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο τηλέφωνο: 2106801900. Ο Επισκέπτης/Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Επισκέπτη/Πελάτη, η οποία θα παρέχεται με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ” θα πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και προς βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής, ως με την παρούσα ορίζεται.